Condicions generals d’ús de la pàgina web www.fisio-poblenou.com.

1. Identificació i activitat de la societat.
Grup E.S.Poblenou (d’ara endavant «Espai Salut Poblenou»), amb domicili social al C / Castaños 29 baixos 08005 Barcelona, ​​j63315824, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​és una societat que té com La fisioteràpia.

2. Responsabilitats d’ús.
Ambdues parts són responsables de la veracitat de les dades que s’enviïn i gestionin a través del sistema. L’Usuari haurà de disposar dels mitjans materials, sistemes, xarxes de comunicació, maquinària i equips necessaris per al correcte funcionament de sistema.

L’Usuari i Espai Salut Poblenou adoptessin totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb la tecnologia i situació al mercat, amb la finalitat de no introduir qualsevol tipus de codi contaminant o de virus al sistema. Malgrat l’anterior, Espai Salut Poblenou exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis en relació amb:

i) Falta de funcionament correcte de la pàgina web o dels serveis i promocions oferts a través d’aquesta, així com falta d’adaptació de la pàgina web a una finalitat concreta esperada pels Usuaris.

ii) Presència de codis contaminants o virus o presència d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic o als fitxers dels Usuaris.

3. Seguretat i confidencialitat. Política de Protecció de Dades.
Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè, i que en qualsevol moment ens faciliti, seran tractats en els termes i condicions estipulats en la nostra Política de Privacitat. La sola utilització de la nostra pàgina web suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals i de la Política de Privacitat que s’inclou en aquesta.

4. Propietat Intel·lectual i / o industrial.
Tota la informació continguda en la pàgina web www.fisio-poblenou.com, com poden ser, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, les imatges, els codis de font, les marques, els rètols d’establiment, noms comercials, les denominacions, altres signes distintius o enllaços a tercers, etc., estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’Espai Salut Poblenou o tercers.

Sota cap supòsit, l’accés als serveis d’Espai Salut Poblenou suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’ús, traducció adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de aquests drets de propietat intel·lectual sense la prèvia i expressa autorització deEspai Salut Poblenou o de l’tercer titular dels drets afectats. Per tant, a títol enunciatiu, que no limitatiu, l’Usuari no estarà autoritzat a reproduir, descompilar, invertir, transformar, modificar ni actualitzar el sistema sense l’autorització prèvia i per escrit d’Espai Salut Poblenou.

En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés a través dewww.fisio-poblenou.com, si es van fer servir contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual .

No obstant l’anterior, queden fora de perill els drets de l’Usuari previstos per les disposicions legals vigents, així com els drets de l’Usuari de visualitzar i obtenir una còpia en la memòria cau del seu ordinador com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat a comunicar aquesta a tercers.

5. Política de links.
Espai Salut Poblenou no es farà responsable dels danys i perjudicis derivats dels serveis i continguts que s’ofereixin a través de les pàgines web a les que els Usuaris puguin accedir a través dels enllaços que s’inclouen a la pàgina web www.fisio- poblenou .com.

6. Notificacions.
Qualsevol notificació podrà ser dirigida a Espai Salut Poblenou a l’adreça que figura a la capçalera o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: (info@fisio-poblenou.com).

7. Legislació aplicable i jurisdicció.
Les presents condicions queden subjectes a la normativa de dret comú espanyola. Els Usuaris se sotmeten expressament per qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derivi de l’execució, interpretació o compliment de les obligacions establertes entre Espai Salut Poblenou i els usuaris de la pàgina web www.fisio-poblenou.com, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

8. Consentiment de l’Usuari.
El sol accés a l’ús de la pàgina webwww.fisio-poblenou.com per part de l’Usuari suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús.