Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran incorporades en un fitxer automatitzat de dades titularitat d’Espai Salut Poblenou, amb l’objecte de ser tractats en la mesura en què fossin necessàries o convenients per al desenvolupament de la relació jurídica que s’estableixi entre les parts i pel seu ús amb fins comercials, d’informació i publicitàries de tot tipus de productes i de serveis, propis i aliens.

En qualsevol moment vostè podrà accedir a aquest fitxer amb la finalitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades personals. Aquests drets podran exercitar-se mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu de la Societat situada en C / Castaños 29 baixos 08005 Barcelona.

L’acceptació de la present Política de Privacitat implica l’autorització expressa a Espai Salut Poblenou per a la remissió de comunicacions comercials i ofertes promocionals per via electrònica, o qualsevol altre mitjà equivalent. En cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials per via electrònica, li preguem que ens ho comuniqui enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@fisio-poblenou.com.

L’enviament de la seva informació personal a través de la present pàgina implica el consentiment exprés i inequívoc per tractar les seves dades de caràcter personal en els termes exposats en la present Política de Privacitat.

L’acceptació de la present Política de Privacitat suposa tanmateix l’acceptació de les Condicions Generals d’Ús d’aquesta pàgina web.